گره زندگی

زندگی در بازی گره‌ها معنا می‌شود. گاه گره‌ می‌زنی و گاه گرهی را باید باز کنی. در مسابقه گره‌زدن برای زیستن و بازکردن گره برای زندگی‌کردن تنها کسی برنده است که بتواند به همان …

زندگی در بازی گره‌ها معنا می‌شود. گاه گره‌ می‌زنی و گاه گرهی را باید باز کنی. در مسابقه گره‌زدن برای زیستن و بازکردن گره برای زندگی‌کردن تنها کسی برنده است که بتواند به همان ظرافتی که در تنگناها بر طناب‌های از هم گسیخته رویدادی، هنرمندانه گرهی می‌بافد، به همان ترفند و زیبایی گرهی را از تارهای پریشان زندگی باز کند و چه زیباست که شوریدگی‌های زندگی یک دوست با سرانگشتان پرهنر تو از هم باز شود.