نسخه شادی

برای شادبودن کافی است
عشق و صداقت را با ایمان آمیخته کرد.
سپس شفقت و دلسوزی و بخشش را
به آن اضافه کرده، کمی دوستی و امید به آن افزوده
و با محبت آن را گوارا کرد.
بار الها!
همواره …

برای شادبودن کافی است

عشق و صداقت را با ایمان آمیخته کرد.

سپس شفقت و دلسوزی و بخشش را

به آن اضافه کرده، کمی دوستی و امید به آن افزوده

و با محبت آن را گوارا کرد.

بار الها!

همواره شادی‌هایمان را زیادتر کن.

حمیده کوشا