دوستان تو

وقت هایی که خیلی خودت را با شغل و مسئولیت ها غرق می کنی، فراموش نکن اگر بیمار شوی، غصه دار باشی و به مشکلی برخورد کنی، این کار تو نیست که در کنارت می ماند، دوستانت هستند که برای …

وقت هایی که خیلی خودت را با شغل و مسئولیت ها غرق می کنی، فراموش نکن اگر بیمار شوی، غصه دار باشی و به مشکلی برخورد کنی، این کار تو نیست که در کنارت می ماند، دوستانت هستند که برای تو باقی خواهند ماند.

شایان امیری