آن‌کس لذت می‌برد که غذا را زیر زبان مزه‌مزه ‌کند

وقتی لابلای کتاب‌ها یا ذهن‌های سوار بر موج تاریخ سیاحتی می‌کنیم، آنچه که تداعی می‌شود رخدادهایی است که به شکل نقطه پایانی یک جمله نمایان می‌شود.
نظر خیل افراد نیز به این معطوف …

وقتی لابلای کتاب‌ها یا ذهن‌های سوار بر موج تاریخ سیاحتی می‌کنیم، آنچه که تداعی می‌شود رخدادهایی است که به شکل نقطه پایانی یک جمله نمایان می‌شود.

نظر خیل افراد نیز به این معطوف است و کمتر از تاریخ درس می‌گیرند در حالی که تاریخ سه نمود دارد: یکی متن جمله، دوم نقطه پایانی و سوم مفاهیمی‌که در پرده جملات مستور است و آنچه که عبرت آموز بوده و ما را به جهت درس ‌آموزی به خویش رجعت می‌دهد همان مورد سوم است (چرا-چگونه) و دو مورد قبلی بهانه‌های حضورند.

هر هویتی در این جهان یا دارای بعد است یا به اجبار باید در قالب قرار گیرد و در تاریخ ابعاد جغرافیا، زمان و کلمات فقط ظرف را شکل می‌دهند و آن کسی مفهوم را می‌فهمد و لذت می‌برد که هنگام غذاخوردن مواد تشکیل دهنده‌اش را زیر زبان مزه مزه ‌کند.