او لجبازی میکند؟ یک کلک برای عوض کردن تصمیمش

شوهرتان به دل شما راه نمی آید و با لجبازی و بهانه آوردن از کاری که میخواهید انجام دهــد طفره میرود؟ خیلی راحت میتوانید با این حرکات ساده تصمیم او را عوض کنید. تـصور میـکنید حق …

شوهرتان به دل شما راه نمی آید و با لجبازی و بهانه آوردن از کاری که میخواهید انجام دهــد طفره میرود؟ خیلی راحت میتوانید با این حرکات ساده تصمیم او را عوض کنید. تـصور میـکنید حق با شماست. اما او طفره رفته و مداوم بـهانه مـی آورد. مـــی خواهید کاری برایتان انجام دهد ولی او مـقاومت می نمــاید. یک دنده و کله شق است. در ایــن

شـرایط فکر می کـنـید شانسی برای پیروز شدن ندارید؟

البته! با این شش حرکت جسمانی می توانید تـصـمیـم شوهرتان را به نفع و به دلخواه خود تغییر دهید:

آیینه او شوید

دقـیـقا هـمـانـنـد وضـعیـت و حـالت او بـایستـید.اگر دستها و پاهایش رابصورت متقاطع قرار داده بود شما نیز چنین کنید تا بصورت ضمنـی بـه او القا کنید که در یک سطح احساسی با وی قـراردارید.

یکی از دستان خود را رها کنید

وقـتـی حسابی با حرفهایتان او را گرم کردید، بـا زیـرکـی یکی از دستهای خود را رها نمایید. اگـر بـعد از چند لحظه او نیز یکی از دستهای خود را رهـا نکرد، مـجـددا دسـت خـود را بـه حـالـت اول برگردانید. گفتگوی خود را دوستانه و مهربـانـانـه دنـبال نموده و قبل از اینکه دوباره دست خـود را رها کنید کمی لبخند بزنید.

اکنون او متابعت خواهد نمود

اگر او در حـال اعـتـمـاد کـردن به شما باشد، بـه طـور فـیـزیکـی و احساسی شروع به نرم شدن می کنـد. حتی اگر دست به سیـنه باقی مانده ولی دستهایش حالت شل بخود گرفته باشنـد، یک نقطه آغاز بشمار می رود. چـنـانـچـه اتفاقی رخ نداد، دستش چیزی بدهید تا گره دستـانـش باز شود.

هر دو دست خود را رها کنید

اکـنــون شما قدم بـه قدم از حـالـتـی بسـتـه بـه حالتی باز تغیـیــر نموده اید. در این مرحله صبور بـاشیـد. این کــه او دست دومش ( آخرین حصار بـیـن شما ) را نـیـز بیـنـدازد، ممکن است کمـی ترسناک باشد!

حرکاتی ناگهانی انجام ندهید

حال او خـود را در مـعـرض انجام اوامر شما حس می کنـد، امـا اکـنـون هنگام انجام حرکات بزرگ مـانـنـد نـزدیـک شدن بیـش از حـد یـا بـوسـیـدن نیست. برای مدت ۱۰ دقیقه بـصورتـی دوسـتانه و نـه دلـبـرانـه بـاقـی بـمانیـد (ایـن یعنی پیروزی کامل ).