چه‌طور میزبان کاملی باشیم؟

برای این‌که یک مهمانی رؤیائی برگزار کنید، لازم است که مهارت‌های یک میزبان کامل را در خود پرورش بدهید. نکات زیر شما را در رسیدن به این هدف یاری می‌کنند.
● لباس مناسب بپوشید
لحظه‌ای …

برای این‌که یک مهمانی رؤیائی برگزار کنید، لازم است که مهارت‌های یک میزبان کامل را در خود پرورش بدهید. نکات زیر شما را در رسیدن به این هدف یاری می‌کنند.

لباس مناسب بپوشید

لحظه‌ای که مهمانانتان به آستانه در خانه شما می‌رسند با دیدن شما می‌فهمند که مهمانی شما چگونه خواهد بود. لباسی که می‌پوشید همان‌قدر مهم است که آراستگی اتاق اهمیت دارد. اگر منظور شما یک مهمانی رسمی است باید این را به مهمانانتان نشان بدهید و باید مطابق همین هدف لباس بپوشید. میزبان باید بیش از مهمانان لباس پوشیدن بنابر سبک مهمانی را رعایت کند.

به مهمانان خوشامد بگوئید

دم در به استقبالشان بروید و مهمانان را به داخل راهنمائی کنید. بخواهید که کت‌هایشان را به شما بدهند. حتماً باید اتاق جداگانه‌ای در نظر بگیرید تا لباس‌های روئی که مهمانان درمی‌آورند در آن‌جا نگه دارید.

از همه پذیرائی کنید

وظیفه شما که میزبان هستید این است که مطمئن بشوید همه پذیرائی شده‌اند. میزبان کامل زیرچشمی‌ همه را زیر نظر دارد که از همه چیز بخورند. میزبان باید هر وقت لازم باشد خودش برای بزرگ‌ترها یا مهمانان مهم خوراکی بگذارد. البته این روش خوبی هم هست که متوجه بشوید کسی بیش از حد چیزی نخورد و سهم همه رعایت بشود. در مهمانی رسمی پسندیده نیست که کسی خودش چیزی بردارد و بخورد و البته اگر شما میزبان کاملی باشید آنها نیازی به این کار ندارند.

مهمانان را با هم آشنا کنید

میزبان کامل باید باهوش باشد و بتواند بی‌معطلی همه مهمان‌ها را با هم قاطی کند. با این‌حال بازهم شاید گروه‌هائی تشکیل بشود. اگر متوجه شدید دسته‌دسته شدن مهمان‌ها به فضای مهمانی دارد لطمه می‌زند حتماً وظیفه دارید که آنها را باهم مخلوط کنید. دو نفر را پیدا کنید که خوب است باهم آشنا بشوند و آنها را به‌هم معرفی کنید. آن دو نفری که آن گوشه باهم حرف می‌زنند هم می‌توانند قربانی بعدی شما باشند.

متوجه باشید

هنر میزبان کامل بودن در این است که به جزیئات دقت کنید. هر از چندی نگاهی به دور و اطراف اتاق پذیرائی بیندازید و مطمئن بشوید هرکس هرچه نیاز دارد در اختیار دارد. اگر دیدید کسی تنها نشسته، پیش او بروید، با او صحبت کنید و او را به چند نفر دیگر از مهمانان معرفی کنید.

نماینده انتخاب کنید

اگر مهمانی بزرگی برگزار کرده‌اید، ممکن است نتوانید خودتان از عهده همه‌چیز به‌تنهائی بربیائید. در چنین موقعیتی باید به اعضاء خانواده یا دوستان نزدیک و مورد اعتمادتان تفویض اختیار کنید. البته به یاد داشته باشید زیادی کمک نگیرید تا کارها از کنترلتان خارج نشود.

لذت ببرید

مهمانان برای این‌که با موج مهمانی همراه بشوند به شما که میزبانید نگاه می‌کنند. اگر ببینند که شما خسته یا مضطرب هستید آنها هم احساس خوشایندی ندارند. برعکس، اگر ببینند شما راحت هستید و از مهمانی خودتان لذت می‌برید آنها هم از شما تبعیت می‌کنند. اگر از قبل خوب همه چیز را آماده کرده باشید، فرصت خوبی می‌شود که شما هم آرام باشید و از مهمانی لذت ببرید.