بهترین باشید و به دنیا بگویید که بهترین هستید

آنقدر قوی شوید که هیچ چیز و هیچ چیز و هیچ چیز آرامش ذهنیتان را بهم نریزد.
با خود پیمان ببندید در هر گفت‌وگویی کلامی از سلامتی شادی و ثروت را بر زبان جاری سازید.
همواره توانایی‌های …

آنقدر قوی شوید که هیچ چیز و هیچ چیز و هیچ چیز آرامش ذهنیتان را بهم نریزد.

با خود پیمان ببندید در هر گفت‌وگویی کلامی از سلامتی شادی و ثروت را بر زبان جاری سازید.

همواره توانایی‌های دوستانتان را به آنها یادآور شوید (حس خوب مفید بودن را برای دوستانتان بوجود آورید)

نیمه روشن هر چیزی را بنگرید، آنگاه تاریکی کنار رفته و رویاهایتان تحقق می‌یابد.

به بهترین فکر کنید، برای بهترین کار کنید و فقط بهترین را بخواهید.

مشتاق موفقیت دیگران باشید، آنچنان که گویی آن موفقیت از آن شماست.

اشتباهات گذشته را فراموش کنید و به سوی دست‌یافته‌های بزرگتر در آینده حرکت کنید.

به تمام موجودات زنده با لبخند نگاه کنید.

با خود پیمان ببندید آنقدر برای رشد و تعالی خود زمان صرف کنید، تا دیگر زمانی برای انتقاد کردن از دیگران نداشته باشید.

برای ناراحتی صبور، برای ترس قوی و در برابر خشم متین باشید.

با خود پیمان ببندید که بهترین باشید و به دنیا بگویید که بهترین هستید.

آنقدر قوی شوید که هیچ چیز و هیچ چیز و هیچ چیز آرامش ذهنیتان را به هم نریزد.