فراز و نشیب زندگی

زندگی پر از فراز و نشیب است.
وقتی می بینم در این لحظه ها خداوند به من قدرتی ارزانی کرده که می توانم بر مشکلات و سختی های زندگی غلبه کنم و زندگی را همانگونه که هست بپذیرم، نیرو و …

زندگی پر از فراز و نشیب است.

وقتی می بینم در این لحظه ها خداوند به من قدرتی ارزانی کرده که می توانم بر مشکلات و سختی های زندگی غلبه کنم و زندگی را همانگونه که هست بپذیرم، نیرو و توان مضاعفی در وجودم به وجود می آید. از این که خداوند این قدرت و درک را بخشیده است چنان شادمان می شوم که لبخندی زیبا بر وجودم نقش می بندد؛ لبخندی از روی شکرگزاری و سپاس.

[فاطمه فیضی]