نكات كلی تست زدن

▪ با توجه به نمره منفی از جواب دادن شانسی پرهیز كنید.
▪ پس از پایان سوالات هر درس چند لحظه چشمانتان را ببندید و استراحت كنید.
▪ اگر در بررسی سوال احساس كردید كه بیش از اندازه وقت …

با توجه به نمره منفی از جواب دادن شانسی پرهیز كنید.

پس از پایان سوالات هر درس چند لحظه چشمانتان را ببندید و استراحت كنید.

اگر در بررسی سوال احساس كردید كه بیش از اندازه وقت صرف كرده اید آن را رها كنید و به سراغ سوال های بعدی بروید.

هر ده تست یك بار شماره تست را با شماره پاسخنامه كنترل كنید.

به ترتیب دروس دفترچه آنها را پاسخ دهید، این ترتیب علمی و بررسی كارشناسی شده است اما اگر سوالات خیلی سخت بود و یا شما درسی را نخوانده بودید می توانید به سراغ دروس دیگر بروید.

فقط فكر زدن تست باشید، به موارد تعداد و درصد تست ها و مسایل بعد از امتحان فكر نكنید چون نتیجه ای ندارد.

اگر پاسخ هایی را خواستید پاك كنید از پاك كن مناسب استفاده كنید.

زمان بندی ها را مطابق برنامه ریزی قبلی و حدودی خود مصرف كنید (برای ۲۵ تست عمومی حدود ۱۵ دقیقه + برای اختصاصی هر تست یك دقیقه).

تنظیم وقت كنكور مساله حیاتی است و ساعات شروع و پایان كار را حساب و یادداشت كنید.

خانه ها را خوب و كامل پر كنید.

هر ۱۰ یا ۱۵ سوال نگاهی به ساعت بیندازید.

هر ۱۰ تست شماره سوال و پاسخ را كنترل كنید.

به كلمات كلیدی گزینه ها توجه كنید مثل كدام یك درست است، كدام درست نیست، چه نامیده می شود، چگونه است، كدام مهمتر است، كدام نادرست است، كمترین، بیشترین، حداكثر، حداقل، مقایسه كنید و...

تست هایی كه می توانید درجا با مصرف كمی وقت بزنید ابتدا آنها را پاسخ دهید.

تست هایی كه دو گزینه را غلط می دانید و بین دو گزینه دیگر مشكوك هستید با علامت ضرب مشخص كنید و رد شوید.

تست هایی كه بین سه گزینه مشكوك هستید و یا اصلا نمی دانید با علامت منفی مشخص كنید و رد شوید.

تمام سوالات را یك دور مرور كنید و هیچ درسی را كنار نگذارید.

به سوالاتی كه با علامت ضرب مشخص كرده اید پاسخ دهید.

اگر بین دو گزینه احتمال صحیح بودن می دهید و احتمال مساوی صحیح بودن یكی از آنها را می دهید حتما یكی را انتخاب كنید.

سوالاتی را كه در دور اول با اطمینان پاسخ داده اید بهتر است در دور دوم نخوانید.

شماره سوال را با پاسخ نامه حتما كنترل كنید.