امروز یک هدیه است...

تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز صبح ‌٨٦ هزار و ‌٤٠٠ تومان به حساب شما واریز می‌شود و تا آخر شب فرصت دارید همه پول‌ها را خرج کنید. ‌چون آخر وقت حساب خود به خود خالی می‌شود.
در …

تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز صبح ‌٨٦ هزار و ‌٤٠٠ تومان به حساب شما واریز می‌شود و تا آخر شب فرصت دارید همه پول‌ها را خرج کنید. ‌چون آخر وقت حساب خود به خود خالی می‌شود.

در این صورت شما چه خواهید کرد؟ البته که سعی می‌کنید تا آخرین ریال را خرج کنید!

هر کدام از ما چنین بانکی داریم: بانک زمان

هر روز صبح،‌ در بانک شما ‌٨٦٤٠٠ ثانیه اعتبار ریخته می‌شود و آخر شب این اعتبار به پایان می‌رسد. هیچ برگشتی نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمی‌شود.

پس، هر لحظه گنج بزرگی است. ‌گنجتان را مفت از دست ندهید.

باز به خاطر بیاورید که زمان به خاطر هیچکس منتظر نمی‌ماند.

دیروز به تاریخ پیوست. فردا معماست.

و امروز هدیه است...