راهکارهای موفقیت در تحصیلات دانشگاهی

پنج راهکار برای موفقیت در تحصیلا ت دانشگاهی ارائه شده است که به کار بستن آنها شما را در رسیدن به اهداف دراز مدت کمک می کند:
۱) حداقل استاندارد دانشگاه را رعایت کنید:
در دانشگاه …

پنج راهکار برای موفقیت در تحصیلا ت دانشگاهی ارائه شده است که به کار بستن آنها شما را در رسیدن به اهداف دراز مدت کمک می کند:

۱) حداقل استاندارد دانشگاه را رعایت کنید:

در دانشگاه حداقل استاندارد برای هر دانشجو حضور مرتب و به موقع در کلا س ها، تکمیل و تهیه تکالیف، مطالعه و یادگیری مطالب کتب تعیین شده و شرکت در امتحانات و پاسخ دادن به پرسش هاست. چنین روندی بهترین موقعیت را برای حصول موفقیت ایجاد می کند البته این رفتارها به انضباط شخصی، برنامه ریزی، مدیریت زمان و صرف انرژی نیاز دارد.

۲) تدوین شیوه عادی تحصیل را انجام دهید:

آنچه دانشجو را در درازمدت از شکست دور می سازد و اساس محکم برای موفقیت او پی می ریزد، کار روز به روز و هفته به هفته برای فراگیری است. که وی را قادر می سازد تا میزان معقولی از موفقیت را در هر شرایطی به دست آورد.

۳) شکست را توقفگاهی موقت در مسیر موفقیت بدانید:

شکست و ناکامی نتیجه احتراز از رویا رویی با خواست ها و رقابت های محیط دانشگاهی، اجتناب از پذیرش مسوولیت ها و نادیده انگاشتن فرصت ها برای نیل به کفایت است. موفقیت زمانی حاصل می شود که دانشجو دریابد چرا و چگونه شکست خورده است، پس شکست درس عبرت است، اما همه دانشجویان قادر نیستند از شکست درس عبرت بگیرند ولی باید توجه داشت که شکست ها اجبارا سبب ایجاد تغییرات می شوند، در حالی که موفقیت ها عموما ترس و نگرانی از تغییرات را به ارمغان میآورند. در بسیاری از موارد اولین شکست، آخرین شکست نیز می باشد.

۴) اعتدال را در عملکرد خود رعایت کنید:

در مسیر موفقیت لا زم است بین مطالعه و فعالیت دانشگاهی، ورزش و موضوعات مورد علا قه شخصی تعادل ایجاد کنید. پرداختن بیش از اندازه به یکی باعث رشد کم بقیه فعالیت ها وظایفتان خواهد شد. در این زمینه لا زم است وقت خود را خوب تنظیم کنید تا بتوانید در محورهای مختلف و مورد علا قه تان موفق باشید. اگر دانشجوی پزشکی بخواهد در عین پزشک شدن نقاد سینما، هنرمند، ورزشکار بین المللی و ... باشد کافی است با در نظر گرفتن اهداف دراز مدت تعادل را رعایت کند.

۵) رقابت سالم را به کار بگیرید:

در مسیر موفقیت رقابت کمک موثری برای شما می باشد، خصوصا رقابت سالم بین همکلا سان. البته بهتر است که این رقابت را از محیط دانشگاه به رقابت بین دانشگاهی و حتی بین المللی تبدیل کنید. اما بهترین رقابت، رقابت با خودتان است رقابت امروزتان با دیروزتان و ارزیابی عملکردتان.