نوشیدنیهای قهوه

۱- ESPRESSO: یــك اونس آب با درجه حرارت ۸۸ تـــا ۹۲ درجه سانتیـگراد كه ۶ تا ۹ گرم قهوه مخصوص اسپرسو و كاملا آسیاب شده درون آن به مدت ۱۸ الی ۲۵ ثـانیه دم
كــشیده باشد اسپرسو نامیده میگردد. …

۱- ESPRESSO: یــك اونس آب با درجه حرارت ۸۸ تـــا ۹۲ درجه سانتیـگراد كه ۶ تا ۹ گرم قهوه مخصوص اسپرسو و كاملا آسیاب شده درون آن به مدت ۱۸ الی ۲۵ ثـانیه دم

كــشیده باشد اسپرسو نامیده میگردد. معمولا این اندازه از اسـپرسو یــك شات (SHOT) نامیده می شـود. انــواع مختلف اسپرسو به قرار زیر میباشد:

۲- AMERICANO: هنگامیكه یك شات اسپرسو با آب داغ رقیق میگردد امریكانو نامیده میشود.

۳- CORRETTO: به اسپرسو همراه با اندكی كنیاك كورتو نامیده میشود.

۴- ROMANO: اسپروسویی كه با لیمو سرو میگردد رومانو نامیده میشود.

۵- DOPPIO: به اسپرسو دوبل (دو شات) دوپیو میگویند.

۶- LUNGO: یك و نیم اونس آب در ۷ گرم پودر قهوه زمان دم شدن افزایش می یـــــابـــد ۲۵ الی ۴۰ ثانیه= رقیقتر بوده اما حاوی كافئین بیشتری به اسپرسو معمولی میباشد.

۷- RISTRETTO: مقدار ۰.۷۵ اونس آب در ۷ گـرم پـودر قـهوه زمان دم كـردن كاهـش ۱۸ الی ۲۰ ثانیه: غلیظ تر بوده اما كافئین آن كمتر از اسپرسو معمولی میباشد.

۸- MACCHIATO۸: اسپرسویی كه سطح آن شیر كف كرده (فوم شیر) قرار داده شـده است.

۹- ICED ESPRESSO: دو شات اسپرسو + همراه با یخ خرد شده.

۱۰- ESPRESSO BREVE: یك شات اسپرسو + نسبت ۵۰ به ۵۰ با شیر.

۱۱- ESPRESSO CON PANNA: یك شات اسپرسو كه روی آن یك تـوده خامه زده شده(حجیم شده) قرار داده میشود.

۱۲- GRANITA: اسپرسو یخ زده همرا با شكر گرانیتا نام دارد.

۱۳- CAPPUCCINO: نوشیدنـی كـه ۳/۱ آن از اسپرسو، ۳/۱ شیـــر داغ و ۳/۱ شیـر كـــف كرده هــمراه با رویه پودر كاكائو و یا دارچین كاپوچینو نامیده میشود.

۱۴- MOCHACCINO: یك شات اسپرسو + شكلات مایع و یا پودر كاكائو + شـیر داغ با رویه شیر كف كرده.

۱۵- ICED CAPPUCCINO: یك شات اسپرسو + یخ خرد شده + شیر سرد با رویه شیر كف كرده.۱۶- AFFOGATTO: بستنی + یك شات اسپرسو.

۱۷- NIENTA: كاپوچیینو بدون كافئین + شیر بدون چربی.

۱۸- LATTECINO: یك شات اسپرسو + شیر داغ با یك سانت رویه شیر كف كرده.

۱۹- RAPPACCINO: یك شات اسپرسو + بستنی + اندكی شیر و یخ.

۲۰- GOCCIATO: یك شات اسپرسو + كاپوچینو كف كرده.

۲۱- FRAPPUCCINO=FRAP: یك شات اسپرسـو + شــیر + شكر + یخ (هـمــان ICED CAPPUCCINO)

۲۲- CAFE LATTE: شیـری تـر از كـاپـوچـیـنــو. یـك بـخش اسـپـرسـو + ۵ بـخـش شـیر داغ بـا رویه شیـــر كف كرده+ برخی اوقات چاشنی بادام و فندق.

۲۳- CAFE AU LATTE: جای اسپرسو از قـهـوه جوشیده استفاده شده + شیر جوشیده.

۲۴- CAFE MOCHA: یك بخش اسپرسو + یك بخش شكلات مایع + ۲ الی ۳ قسـمــت شیر كف كرده با رویه خامه زده شده.

۲۵- CAFE CREME: یك شات اسپرسو+یك اونس خامه زده شده.

۲۶- CAFE FREDDO: یك بخش اسپرسو + شیر سرد با رویـه شیـر كـف كـرده كـه در آن یخ ریخته و شدیدا تكان میدهند.

۲۷- CAFE AMARETTO: كافه لاته + شربت بادام.

۲۸- CAFE NOIR: قهوه بدون شیر و خامه.

كاپوچینو نوشه جان!

مهندس هاله جهان پیکر