شرایط ناخوشایند

در شرایط ناخوشایند و موقعیت های بد، نکاتی مثبت و پندآموز نهفته است. حتی ساعتی که از کار افتاده است، در شبانه روز دو بار زمان را درست نشان می دهد. پس به جای تأسف خوردن و ناامیدی، …

در شرایط ناخوشایند و موقعیت های بد، نکاتی مثبت و پندآموز نهفته است. حتی ساعتی که از کار افتاده است، در شبانه روز دو بار زمان را درست نشان می دهد. پس به جای تأسف خوردن و ناامیدی، از مشکلات پند گیر و از آنها برای رسیدن به موفقیت های بعدی استفاده کن.

شهرام حسنی