دلت را دریا کن

هرچقدر به سوی انسان‌های بزرگ سنگ پرتاب کنیم، آن‌ها آبدیده‌تر می‌شوند و ما حقیرتر؛ چراکه فاصله خود را از آن‌ها دور می‌بینیم و سنگمان به هدف نمی‌خورد.
فاصله‌ات را نزدیک و دلت …

هرچقدر به سوی انسان‌های بزرگ سنگ پرتاب کنیم، آن‌ها آبدیده‌تر می‌شوند و ما حقیرتر؛ چراکه فاصله خود را از آن‌ها دور می‌بینیم و سنگمان به هدف نمی‌خورد.

فاصله‌ات را نزدیک و دلت را دریا کن و به جای پرتاب سنگ، قطره‌های لطیف آب را به سمت او هدایت کن تا هم مسیرت را هموار کند، هم اگر خاکی بر تنه او نشسته شستشو دهد...

روحت را بزرگ کن و دلت را دریا... با پرتاب سنگ ناچاری دست‌های خود را نیز زخمی کنی.