خلاقیت، ضرورت و اهمیت

در دنیایی که به سرعت در حال تغییر و تحول است و خلاقیت در وهله نخست به عنوان شرط بقا و دوام زندگی تلقی می‌شود
خلاقیت قبل از هر چیزی، سازش با تغییر و تحول و همراه شدن با زمان است.
بی‌تردید …

در دنیایی که به سرعت در حال تغییر و تحول است و خلاقیت در وهله نخست به عنوان شرط بقا و دوام زندگی تلقی می‌شود

خلاقیت قبل از هر چیزی، سازش با تغییر و تحول و همراه شدن با زمان است.

بی‌تردید انسانی که نتواند با شرایط زمان و مکان و آنچه بر آن حاکم است همراه و همگام شود، محکوم به فناست. خلاقیت فرایندی است که انسان را پویا و زنده نگاه می‌دارد و قادر می‌سازد تا از امکانات پیرامون خود در جهت بقا و رشد و تکامل استفاده کند، چراکه به‌واسطه خلاقیت است که ذهنی باز و استعدادی شکوفا می‌شود.

نتیجه خلاقیت

آنچه سایرین مسئله تلقی می‌کنند برای آنها فرصت‌هایی جهت ابداع راه‌حل‌های بکر است و به جای اینکه تغییر آنها را بترسانده و مأیوس کند، آنها را به وجد می‌آورد. ما همگی مسئول زندگی خود هستیم و برای تغییر آن هر زمان که تصمیم بگیریم توانمندیم.

ابعاد خلاقیت

خلاقیت، میل به دانستن، دوباره نگاه کردن و خط زدن اشتباهات است. وارد شدن به آب‌های عمیق و خارج شدن از درهای بسته و دست دادن با آینده است و به‌طور‌کلی نگاه کردن به مسائل از زوایای مختلف است.

تفکر خلاق چیست؟

یکی از راه‌های متعدد فکر کردن، اندیشیدن آگاهانه به جملات و مشاهدات است که به آن تفکر خلاق می‌گویند، که عبارت است از توانایی ترکیب اجزایی که به نظر جدا یا مستقل می‌آیند.

آنچه در ظهور و پرورش تفکر خلاق موثر است، عبارت است از:

۱ ) فراگرفتن مهارت‌های عقلانی و کسب معلومات

۲ ) طرز تفکر انتقادی

۳) محرک‌های حسی باغنای محیطی

۴) رهایی از محرک‌های حسی و غنی محیطی

۵) رهایی از جمود روانی

۶) تقویت قدرت تخیل

۷) داشتن آرزوهای بلند منطقی

۸ ) مساعد بودن عوامل فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی

۹ ) داشتن روحیه‌ای کنجکاو و دقت‌نظر در شجاعت و اعتماد به نفس.

آنچه فرد را از تفکر خلاق باز می‌دارد، عبارت است از:

۱ ) ترس و اضطراب

۲ ) نبود تشویق و انگیزش

۳ ) خودرأیی و استبداد فکری

۴ ) کـــار سخـت و اجـباری و مشغله زیاد

۵ ) پــــرهیــز از تـــحقــیق و جست‌وجوگری

۶) ترس یا دغدغه از ادامه نیافتن کار یا احتمال متوقف شدن آن

۷) ضعف‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

۸ ) نبود بهداشت روانی در خانواده یا محل کار.