آینده

▪ آینده تداوم گذشته نیست،جنس آینده ازجنس گذشته متفاوت است.
▪ آن عواملی درگذشته موجب موفقیت شماشده است ،تضمینی برای موفقیت شمادرآینده نیست.
▪ برای ساختن آینده بایدچشم اندازروشن، …

آینده تداوم گذشته نیست،جنس آینده ازجنس گذشته متفاوت است.

آن عواملی درگذشته موجب موفقیت شماشده است ،تضمینی برای موفقیت شمادرآینده نیست.

برای ساختن آینده بایدچشم اندازروشن، اهداف دقیق وبینش متعالی داشته باشید.

بی چاره ترین انسان کسی است که فاقد چشم انداز آرمانی و بینش در زندگی است.

آینده خود را، خودتان شکل دهید، وگرنه دیگری آن را برایتان شکل خواهد داد.

اگر ندانی به کجا می روی، هر گز نخواهی دانست کی به آنجا می رسی.

وقتی نمی دانی به کجا خواهی رفت، به هرطرف می خواهی برو !

آینده مکانی نیست که آنجا میرویم،آینده جایی است که آنرا می سازیم،

راههایی که به آینده ختم می شوند یافتنی نیستند،بلکه ساختنی اند بگونه ای که ساختن این راه ها هم آینده و هم سازنده را بکلی دگرگون می کند.

تصور ما از آینده، بیش از آنچه در گذشته، تجربه کرده ایم روی موفقیت ما اثر می گذارد.

آینده از آن کسانی است برای لحظه های زندگی طرح و برنامه دارند.

آینده از آن کسانی است انتخاب می کنند که کجا باشند، کجا بروند، چگونه بروند و کدام راه را انتخاب کنند.

آینده از آن کسانی است که تکلیف خودشان را با زندگی خودشان تعیین می کنند.

آجر های باورهای شما بناهای آینده شما را خواهند ساخت.اگر این آجر ها هوشمندانه ، محکم، متناسب، با ثبات و نظم وترتیب چیده شوند زیباترین آینده از آن شما است.

محدودیت فقط ساخته ذهن ما است ، ما بیش از محدودیت های محیط محدود در باور های خودمان هستیم.

هر چیز در جهان دوبار خلق می شود :

اول در ذهن آدمی و دوم در روی زمین

منتظر بمان ▪ اما معطل نشو

تامل کن ▪ اما توقف نکن

قاطع باش ▪ اما لجباز نباش

صریح باش ▪ اما گستاخ نباش

بگو آری ▪ اما نگو حتماً

بگو نه ▪ اما نگو ابداً

http://jalilkhani.blogfa.com/۸۶۰۵.aspx