هر کس در زندگی غایتی دارد...

قانون علت و معلول می‌گوید: هر عملی نیرویی را تولید می‌کند که به همان شکل به ما بازمی‌گردد...هرچه بکاریم همان را درو می‌کنیم و هنگامی‌که اعمالی را انتخاب کنیم که برای دیگران شادمانی …

قانون علت و معلول می‌گوید: هر عملی نیرویی را تولید می‌کند که به همان شکل به ما بازمی‌گردد...هرچه بکاریم همان را درو می‌کنیم و هنگامی‌که اعمالی را انتخاب کنیم که برای دیگران شادمانی و موفقیت می‌آورد، ثمره آن شادمانی و موفقیت خواهد بود.

قانون بخشایش؛ کائنات از طریق مبادله پویا عمل می‌کند... داد و ستد، جنبه‌های متفاوت جریان نیرو در کائناتند و در شور شوق بخشیدن آنچه که می‌جوییم، فراوانی کائنات را در زندگیمان به جریان می‌افکنیم.

قانون قصد و آرزو؛ در هر قصد و آرزویی مکانیسم توفیق و تجلی آن نهفته است... قصد و آرزو در حیطه توانایی مطلق دارای قدرت نظام‌دهنده نامحدود است و هنگامی که در خاک حاصلخیز توانایی مطلق قصدی را درافکنیم، این قدرت نظام‌دهنده نامحدود را برای خود به کار وامی‌داریم.

قانون عدم دلبستگی؛ در عدم دلبستگی، حکمت عدم یقین نهفته است...در حکمت عدم یقین، رهایی از گذشته و شناخته شده نهفته است.

هر کس در زندگی غایتی دارد...موهبتی بی‌همتا یا استعدادهای ویژه تا آن را به دیگران هدیه کند و هنگامی که این استعداد بی‌همتا را با خدمت به دیگران بیامیزیم، وجد و طرب جانمان را تجربه می‌کنیم که هدف نهایی همه هدف‌هاست.