۱۰ واقعیت اساسی در ازدواج

هر چه می خواهید تلاش کنید، شما هیچ گاه قادر نخواهید بود شریک خود را تغییر دهید، هر چند اگر شما خود را تغییر دهید، ممکن است شریک شما نیز تغییر کند.

هر چه می خواهید تلاش کنید، شما هیچ گاه قادر نخواهید بود شریک خود را تغییر دهید، هر چند اگر شما خود را تغییر دهید، ممکن است شریک شما نیز تغییر کند.

۱ - شما نمی توانید فردی را مجبور کنید تا شما را دوست داشته باشد و هیچ کس توانایی خوشبخت ساختن صد در صد شما را ندارد.

۲ - هر چه می خواهید تلاش کنید، شما هی چگاه قادر نخواهید بود شریک خود را تغییر دهید، هر چند اگر شما خود را تغییر دهید، ممکن است شریک شما نیز تغییر کند.

۳ - اشخاص با اشخاص ازدواج نمی کنند، بلکه آنها با توهمات و خیالپردازیهای خودشان ازدواج می کنند.

۴ - یک ازدواج حقیقی درست از نقطه ای آغاز می گردد که توهمات پایان می یابند. چالش یک ازدواج آن است که کشف کنیم با چه کسی ازدواج کرده ایم.

۵ - عشق تنها یکی از عللی است که ما شریک خود را بر می گزینیم. ( برخی اوقات مهمترین فاکتور نمی باشد )

۶ - به احتمال زیاد، خصلتها و صفات موجود در شریکتان که دیوانه وار خشم شما را برمی انگیزند، همان صفاتی هستند که در ابتدا شما را مجذوب شریکتان کرده بوده اند.

۷ - این غیر ممکن است که شما بدون تجربه کردن دوران درد و تنهایی یک رابطه را پشت سر بگذارید.

۸ - بزرگترین هدیه ای که می توانید به فرزندانتان اعطا کنید یک ازدواج محبت آمیز می باشد.

۹ - موفقیت زمانی در یک ازدواج حاصل می گردد که هر کدام از ما به این واقعیت پی ببریم که نیازهای شریکمان، اهمیت نیازهای خودمان می باشد.

۱۰ - ازدواج بهترین فرصت برای رشد و بالندگی، غلبه بر حس خودخواهی و آموزش عشق ورزی می باشد.