در پی قافیه و واژه مباش

هی فلانی!
زندگی شاید همین باشد.
یک فریب ساده وکوچک.
آن هم از دست عزیزی که تو دنیارا
جز برای او و جز با او نمی خواهی.
من گمانم زندگی باید همین باشد

http://wayoflife.blogfa.com

هی فلانی!

زندگی شاید همین باشد.

یک فریب ساده وکوچک.

آن هم از دست عزیزی که تو دنیارا

جز برای او و جز با او نمی خواهی.

من گمانم زندگی باید همین باشد

http://wayoflife.blogfa.com