۷ کلید برای آداب ملاقات

آمادگی برای ملاقات، اعصاب خیلی از افراد مجرد را خرد می‌کند، و آنها را دچار استرس می‌نماید- نگرانی‌هایی راجع به.... اما با به کارگیری پیشنهادهای دکتر فیل، مشکل حل خواهد شد.
آمادگی …

آمادگی برای ملاقات، اعصاب خیلی از افراد مجرد را خرد می‌کند، و آنها را دچار استرس می‌نماید- نگرانی‌هایی راجع به.... اما با به کارگیری پیشنهادهای دکتر فیل، مشکل حل خواهد شد.

آمادگی برای ملاقات، اعصاب خیلی از افراد مجرد را خرد می‌کند، و آنها را دچار استرس می‌نماید- نگرانی راجع به لباس پوشیدن، حرف زدن و رفتار خودشان- اما با به کارگیری پیشنهادهای دکتر فیل، مشکل حل خواهد شد.

۱) لباس مناسب بپوشید. لباسهای زننده و محرک نپوشید.

۲) به موقع سر قرار حاضر شوید، در غیر این صورت طرف مقابل از شما می‌پرسد، " چه چیزی از این دیدار مهمتر بوده است؟"

۳) کارهای خود را برنامه ریزی کنید، و حرفهایی را در ذهن خود داشته باشید.

۴) ۱۰۰ درصد روی ملاقات خود تمرکز نمایید. موبایل و دیگر وسایل پیام رسان خود را خاموش کنید.

۵) کارها و مشکلات خود را چک نمایید. قرار ملاقات را به خاطر مشکلات ، برهم نزنید.

۶) با دقت به حرفهای طرف مقابل خود گوش بدهید.

۷) به اتمام برسانید. ملاقات را به خوبی به پایان برسانید، مثلا بگویید، " راستی خیلی خوش گذشت."