احساس گناه، عزت‌نفس را نابود می‌کند. بسیاری از زنان رابطهٔ نزدیک با احساس گناه دارند و با چنین حوزه‌های مغزی زندگی می‌کنند:
اگر من کار نکنم، به اندازهٔ کافی پول نداریم، اگر …

احساس گناه، عزت‌نفس را نابود می‌کند. بسیاری از زنان رابطهٔ نزدیک با احساس گناه دارند و با چنین حوزه‌های مغزی زندگی می‌کنند:

اگر من کار نکنم، به اندازهٔ کافی پول نداریم، اگر کار کنم، نمی‌توانم وقت زیادی را با بچه‌ها بگذارنم و ...

احساس گناهی را که می‌شناسید از بین ببرید تا از فکر و خیال راحت شوید. نمی‌شود که همه چیز برای همه کس باشد. همیشه، همه برنده نیستند. اگر اینطوری فکر کنید، به مرور عزت‌نفس خود را از دست می‌دهید. هر وقت که احساس گناه به شما حمله کرد، پیش خود مجسم کنید که ذره‌ذره دارد از شما دور می‌شود و دیگر هرگز دوباره دیده نمی‌شود. دوباره به آن فکر نکنید، فقط بگذارید، برود.