دوستی را پاس بداریم!

ایجاد یک رابطه دوستانه و حفظ آن طی روزها و بلکه سالیان مثل بافتن تار و پود یک فرش ابریشمین با ارزش است که هر چه از آن بگذرد بر قیمتش اضافه می گردد. حیف است مشغله کار و زندگی، دل مشغولی …

ایجاد یک رابطه دوستانه و حفظ آن طی روزها و بلکه سالیان مثل بافتن تار و پود یک فرش ابریشمین با ارزش است که هر چه از آن بگذرد بر قیمتش اضافه می گردد. حیف است مشغله کار و زندگی، دل مشغولی های بیهوده و ندانم کاری ها و زود رنجی ها موجب شکنندگی این رابطه ها گردد. به ویژه وقتی با درست حرف زدن بتوان غبار سو»تفاهمات را از سر آن به در کرد. پس این هفته حداقل یک دوست قدیمی را پیدا کن و به خودت فرصتی دوباره برای خلق لحظه های شاد بده. ارتباط با دیگران کمک می کند تا از خلوت و انزوای خود بیرون آمده به مدد داشتن لحظات شاد روحیه بهتری نسبت به قبل پیدا کنیم و به زندگی با دید بهتری بنگریم دوست داشته شدن مثل دوست داشتن دیگران لذت بخش است بیائید این هفته به دوستداران خود بیفزائیم حتی اگر شده با یک پیام کوتاه.