توصیه هائی به مدیران صنایع

▪ در رابطه با کیفیت محصول ، هیچگاه احساس رضایت نکنید و همیشه در صدد بهبود آن برآیید .
▪ با تعداد انگشت شماری از عرضه کنندگان مواد اولیه (بدیهی است که با بهترین آنها ) معامله کنید …

در رابطه با کیفیت محصول ، هیچگاه احساس رضایت نکنید و همیشه در صدد بهبود آن برآیید .

با تعداد انگشت شماری از عرضه کنندگان مواد اولیه (بدیهی است که با بهترین آنها ) معامله کنید .

مشخص کنید که آیا مشکلاتی را که با آنها روبه رو هستید مربوط به قطعات یا بخشهای خاصی از فرآیند تولید است و یا اینکه کل فرآیند تولید چنین مساله ای دارد .

کارگران خود را در زمینه ای آموزش دهید که می خواهید کارهایی را در آن زمینه انجام دهند .

دانش و آگاهی تخصصی سرپرستان خط تولید را هر چه بیشتر بالا ببرید .

دوایر را تشویق نمایید تا با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند .

از کارگران خود بخواهید که کیفیت کار خود را بالا ببرند نه اینکه از صبح تا عصر فقط در واحد و محل کار خود حاضر باشند .

کارگران خود را آموزش دهید تا با روشهای آمار آشنا شوند و آنها را درک کنند .

هرگاه احساس نیاز کردید مهارتهای جدید را به کارکنان خود آموزش دهید .

همیشه مدیران ارشد را مسئول اجرای این اصول بدانید .