مقابله با گرایشهای منفی

گاهی اوقات سازمانها با افزایش یک « انرژی منفی » یا « گرایش منفی » روبرو می شوند . این گرایشها ممکن است برخاسته از تغییرات ناگهانی در سازمانها باشند . مدیران ، در افزایش یاکاهش « منفی …

گاهی اوقات سازمانها با افزایش یک « انرژی منفی » یا « گرایش منفی » روبرو می شوند . این گرایشها ممکن است برخاسته از تغییرات ناگهانی در سازمانها باشند . مدیران ، در افزایش یاکاهش « منفی گرایی » نقش مهمی دارند و یا از جمله :

۱. براساس مدل مثبت سازمانی رفتار کنند .

۲. منفی گرایی را بپذیرند .

۳. در هر موقعیتی به دنبال جنبه های مثبت باشند و این جنبه ها را شناسایی کنند .

۴. از افراد قدردانی بعمل آورند .

۵. از سازش کردن با منفی گرایی بپرهیزند .

۶. نشستی برای برنامه ریزی راهبردی برگزار کنند و در آن به آینده مثبت توجه نمایند .