آتش درون تان همواره روشن

هرجا که احساس سبکبالی و عبادت می کنید، عبادتگاه همانجاست. به رازها و شگفتی های نور نگاه کنید. یک شعله کوچک رازآمیز ترین چیز در دنیاست و کل حیات به آن وابسته است. همان آتش در درون …

هرجا که احساس سبکبالی و عبادت می کنید، عبادتگاه همانجاست. به رازها و شگفتی های نور نگاه کنید. یک شعله کوچک رازآمیز ترین چیز در دنیاست و کل حیات به آن وابسته است. همان آتش در درون شما نیز شعله ور است و برای همین است که همواره نیازمند اکسیژن هستیم. آتش بدون اکسیژن نمی تواند روشن باشد. با تنفس عمیق، اکسیژن بیشتری دریافت کنید تا جان تان عمیق تر بسوزد و شعله، پاک تر شود، بطوریکه دیگر دود نداشته باشید. به این ترتیب، آتشی پاک و بدون دود در درون تان همواره روشن می ماند.