سخنانی پیرامون غرور

▪ اگر می‌پنداریم که به اندازه کافی فروتن شده‌ایم، در واقع در دام غرور اسیر گشته‌ایم.
▪ اگر می‌خواهید بدانید چقدر مغرور هستید، از خود بپرسید چقدر در دیگران غرور را تشخیص می‌دهید.
▪ …

اگر می‌پنداریم که به اندازه کافی فروتن شده‌ایم، در واقع در دام غرور اسیر گشته‌ایم.

اگر می‌خواهید بدانید چقدر مغرور هستید، از خود بپرسید چقدر در دیگران غرور را تشخیص می‌دهید.

غرور، گاه تنها در فکر دادن است و دریافت کردن را به فراموشی می‌سپارد چرا که گاه دریافت کردن از دادن سخت‌تر است.

غرور، سرطان روحانی است که ریشه در مقایسه خود با دیگران دارد.

غرور نمی‌تواند با آنچه که شخص دارد خشنود شود زیرا همیشه در پی برتری بر دیگران است.

راه مبارزه با غرور آن نیست که بگوییم:

"من هیچ ویژگی خاصی در قیاس با دیگران ندارم." بلکه این‌که بگوییم: "دیگران نیز همچون من خاص و منحصر به‌فردند."

http://wayoflife.blogfa.com