منبع موفقیت

شمع امید، منبع عظیم و پایان ناپذیری برای رسیدن به موفقیت است. مواظب باش، یأس در کمین است تا با دمیدن به آن، تو را از رسیدن به موفقیت باز دارد با محافظ «امید» از خاموش شدن شعله های …

شمع امید، منبع عظیم و پایان ناپذیری برای رسیدن به موفقیت است. مواظب باش، یأس در کمین است تا با دمیدن به آن، تو را از رسیدن به موفقیت باز دارد با محافظ «امید» از خاموش شدن شعله های موفقیت جلوگیری کن و به سوی خوشبختی گام بردار.

شهرام حسنی