با همسر خود چگونه رفتار کنید؟

- به همسر به چشم انسانی ارزشمند بنگرید.‌
- همسر امانتی است الهی ، برای تشکیل زندگی و نیل به آرامش روحی.
- جنبه های مثبت وجودی همسر رابشناسید. ‌(استعدادهاو توانائی ها)
- جنبه های منفی …

- به همسر به چشم انسانی ارزشمند بنگرید.‌

- همسر امانتی است الهی ، برای تشکیل زندگی و نیل به آرامش روحی.

- جنبه های مثبت وجودی همسر رابشناسید. ‌(استعدادهاو توانائی ها)

- جنبه های منفی وجودی همسر رابشناسید. ( حساسیت ها و ضعف ها)

- علائق ، تمایلات و گرایش های همسر رابشناسید.

- نقاط روشن و برجسته زندگی همسر خود رابشناسید.

غلامحسین ریاحی