لحظه های زندگی

هر یک از لحظه های زندگی ارزشمند هستند. صبح، امید را برایت به ارمغان می آورد، هنگام ظهر، تلاش و مبارزه برای زندگی مفهوم پیدا می کند، غروب، مهربانی و عشق را به تو هدیه می دهد و شب …

هر یک از لحظه های زندگی ارزشمند هستند. صبح، امید را برایت به ارمغان می آورد، هنگام ظهر، تلاش و مبارزه برای زندگی مفهوم پیدا می کند، غروب، مهربانی و عشق را به تو هدیه می دهد و شب هنگام آرامش را. آرزو می کنم لحظات زندگی را با امید، تلاش، مهربانی و آرامش سپری کنی و خداوند همواره پشتیبانت باشد.

شهرام حسنی