هدیه شادمانی

خوب زندگی کردن در سایه رسیدن به آرامش و شادمانی میسر می‌شود. افرادی که با وجود موفقیت‌های کاری و علمی، احساس دلپذیری از زندگی ندارند و یا با این‌که از وضعیت خوب و مناسب مالی …

خوب زندگی کردن در سایه رسیدن به آرامش و شادمانی میسر می‌شود. افرادی که با وجود موفقیت‌های کاری و علمی، احساس دلپذیری از زندگی ندارند و یا با این‌که از وضعیت خوب و مناسب مالی برخوردار هستند باز هم احساس کمبود دارند به دلیل آن است که نتوانسته‌اند عنصری به نام شادمانی را پیدا کنند. شادمانی به افراد قدرتی می‌دهد تا از طریق آن به اهداف بزرگی در زندگی خود نایل شوند.

روانشناسان بر این عقیده هستند که شادمانی در دستان همه افراد است. فقط باید به آن توجه کرد و آن را در خود زنده نگه داشت. توصیه آنان بر این مسئله است که به جای افسوس خوردن، به جای اندوهگین بودن در لحظه‌های متفاوت زندگی با افرادی نشست و برخاست کنید که به شما این عنصر حیاتی و ضروری زندگی را هدیه می‌کنند. با کسانی همصحبت شوید که لبهایتان را به مهمانی لبخند می‌برند. اگر عنصر شادمانی را در خود زنده نگه دارید آنگاه دیگر هیچ‌وقت از کمبودها و مشکلات آنگونه اندوهگین نمی‌شوید که خود را در پایان جاده‌ای پرفراز و نشیب ببینید.