موفقیت مانند سایه به دنبال توست

روزی شیوانا برای تعمیر سقف سالن اصلی مدرسه، تعدادی کارگر معمار را دعوت کرد. یکی از معماران با بی میلی و ناراحتی کار را انجام می داد و دایم از طولانی بودن ساعات کار و کند گذشتن …

روزی شیوانا برای تعمیر سقف سالن اصلی مدرسه، تعدادی کارگر معمار را دعوت کرد. یکی از معماران با بی میلی و ناراحتی کار را انجام می داد و دایم از طولانی بودن ساعات کار و کند گذشتن زمان گلایه می کرد.

شیوانا به او گفت: «حتی اگر کاری را دوست نداری آن را خوب انجام بده! تو به خاطر مهارت در کارت در این دیار مشهوری و بی میلی و بی طراوتی باعث می شود که هم وجودت زودتر خسته شود و هم شهرت و اعتبارت از بین برود. موفقیت فقط به دنبال کسانی نیست که کارشان را دوست دارند، بلکه از آن کسانی است که کار را خوب انجام می دهند. اگر به موفقیت احترام بگذاری و دوستش داشته باشی و به خاطر آن کارهایی را که دوست هم نداری خوب انجام دهی خواهی دید که موفقیت همیشه در زندگی مانند سایه همراه تو خواهد بود.»

http://www.shivana۲۰۰۶.blogfa.com/۸۵۰۴.aspx