در جستجوی رشد باشید

یک دوست معمولی هیچگاه نمی تواند گریه تو را ببیند .
یک دوست واقعی شانه های ش از گریه های تو تر می شود .
یک دوست معمولی یک جعبه شکلات برای مهمانی تو می آورد .
یک دوست واقعی زودتر به کمک …

یک دوست معمولی هیچگاه نمی تواند گریه تو را ببیند .

یک دوست واقعی شانه های ش از گریه های تو تر می شود .

یک دوست معمولی یک جعبه شکلات برای مهمانی تو می آورد .

یک دوست واقعی زودتر به کمک تو می آید و تا دیر وقت برای تمیز کردن می ماند .

یک دوست معمولی از دیر تماس گرفتن تو دلگیر و ناراحت می شود .

یک دوست واقعی می پرسد چرا نتوانستی زودتر تماس بگیری؟

یک دوست معمولی دوست دارد به مشکلات تو گوش دهد .

یک دوست واقعی سعی در حل آنها می کند .

یک دوست معمولی مانند یک مهمان عمل می کند و منتظر می شود از او پذیرایی شود .

یک دوست واقعی به سوی یخچال رفته و از خود پذیرایی می کند .

یک دوست معمولی می پندارد که دوستی شما بعد از یک مرافعه تمام می شود .

یک دوست واقعی می داند که بعد از یک مرافعه دوستی شما محکم تر می شود .

یک دوست واقعی کسی است که وقتی همه تو را ترک کردند با تو می ماند .

غلامحسین ریاحی