در نمودار زیر روند کسری بودجه دولت در سال 80 تاکنون را مشاهده می کنید.