به گزارش ایلنا، پس از اعتماد مجدد مجلس به علی ربیعی جلسه شورایعالی کار با موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۷ به ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است.