به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعی ماندن ماده ۲۷ این ماده اصلاحی و همچنین تصویب ماده ۲۸ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۲۷ مراعی شده اصلاحی قانون آیین نامه داخلی مجلس ماده ۱۶۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس ترتیب و توالی رسیدگی به طرح ها و لوایح دو فوریتی به شرح زیر است:

۱- حداکثر ۴ ساعت پس از تصویب فوریت نسبت به چاپ و توزیع و ارجاع به کمیسیون ذیربط اقدام می شود.

۲- حداکثر ۲۰ ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوط تسلیم می شود.

۳- حداکثر ۴۸ ساعت پس از تصویب فوریت گزارش کمیسیون به هیات رئیسه مجلس ارسال تا چاپ و توزیع شود.

در تبصره این ماده آمده است: در صورت عدم ارائه گزارش کمیسیون در مهلت مقرر، طرح و لایحه در دستور مجلس قرار می گیرد.

۴- حداکثر ۲۴ ساعت پس از چاپ گزارش کمیسیون، موضوع در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

۵- حداکثر یک ساعت قبل از شروع مذاکرات پیشنهادهای نمایندگان نسبت به گزارش کمیسیون چاپ و توزیع می شود.

همچنین براساس ماده ۲۸ اصلاحی ماده ۱۶۸ آیین نامه داخلی آمده است؛ هرگاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهایی در مجلس تقاضاى ارجاع طرح یا لایحه‌ اى را طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‌هاى مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنى اعلام و در دستور هفتگی مجلس قرار مى‌ گیرد.