به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه عصر امروز  (بیست و دوم اسفند) کمیته دستمزد، رقم نهایی سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین شد.

به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار)، کارگران، دولت و کارفرمایان، بر سر رقمِ دو میلیون و ششصد و شصت و نه هزار و هشتصد تومان برای سبد معیشت حداقلی، توافق کردند.

در حال حاضر، جلسه شورای عالی کار برای تصمیم گیری در مورد رقم افزایش دستمزد در حال برگزاری است.

خدایی در ارتباط با  زمان اعلام نهایی مزد می گوید: احتمالش کم است که امشب، نتیجه نهایی گرفته شود و رقم افزایش مزد اعلام شود.

سال گذشته سبد معیشت، دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان تعیین شده بود.  بند دوم ماده 41 قانون کار به صراحت تعیین مزد براساس سبد معاش حداقلی را الزام کرده است.