به گزارش ایلنا، فرشاد فرجی در جریان نیمه اول دیدار دو تیم خونه به خونه بابل و مس کرمان فرشاد فرجی دچار آسیب دیدگی شدید شد و با نظر پزشکان تیم راهی بیمارستان شد.

ابتدا پزشکان سر او را مداوا کردند و مدافع خونه به خونه به ادامه بازی پرداخت اما خونریزی شدت یافت تا هادی خیری به جای فرجی وارد ترکیب شود و او برای مداوا به بیمارستان مراجعه کند.

                               انتقال مدافع خونه به خونه به بیمارستان