به مجلس تقدیم کنند
ایلنا- وزرای پیشنهادی وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود، همسر و فرزندان‌شان را تقدیم مجلس کنند. محمود صادقی، رییس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور‌ خواستار اعلام صورت اموال وزرای پیشنهادی به نمایندگان مجلس پیش از زمان رای اعتماد به وزرا شد. در متن نامه محمود صادقی آمده است: نظر به نقش شفافیت وضعیت مالی مسوولان دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از امکانات عمومی و موقعیت‌های حاکمیتی و حسب تکالیف مختلف قانونی، از جمله اصول ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ و نیز فرامین موکد رهبر معظم انقلاب که شفاف‌سازی را شرط فسادستیزی دانسته‌اند، از جنابعالی درخواست می‌شود به وزرای محترم معرفی شده به مجلس شورای اسلامی تکلیف بفرمایید اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود، همسر و فرزندان‌شان به‌ویژه فعالیت‌هایی که زمینه تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی فراهم ‌کنند و آن را طی جدولی در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند.