کودک پنج، شش سالش بود. مادرش می‌گفت: دچار سرگیجه می‌شود .
پرسیدم: چه احساسی به او دست می‌دهد؟
جواب داد: یک لحظه دنیا دور سرش می‌چرخد .
گفتم: این احساس شماست که به کودک القاء می‌کنید .
از کودک پرسیدم .
پاسخ داد: در آن لحظه حس می‌کنم که عمو زنجیرباف شده‌ام !
دکتر عبدالحمید حسین نیا