برمبنای نتایج سامانه چکاوک، در آذرماه سال 1396 سهم ارزشی چک‌های برگشتی نسبت به آبان ماه امسال کاهش و نسبت به آذر‌ سال گذشته افزایش یافته است و همچنین سهم تعداد چک‌های برگشتی نیز نسبت به آبان امسال و آذر سال گذشته کاهش داشته است.به گزارش خبرگزاری صداوسیما از بانک مرکزی، در آذر‌ماه سال 1396 درکل کشور حدود 9.4 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 625 هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر 1.4 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 135هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.در کل کشور، 15.3 درصد از تعداد و 21.6 درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای آذر‌ماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به آذر‌ماه سال گذشته افزایش یافته است. سهم تعداد چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل و آذر ماه سال گذشته کاهش داشته است.همچنین در آذر‌ماه سال 1396 درتهران حدود 3.3میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 372 هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر 478 هزار فقره چک به ارزشی حدود 75 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.به این ترتیب، 14.6 درصد از تعداد و 20.1 درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای آذر‌ماه سال جاری در تهران را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به آذر‌ماه سال گذشته افزایش یافته است. سهم تعداد چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل و آذر ماه سال گذشته کاهش داشته است.طبق آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است، به‌طوری‌که در آذر‌ماه سال جاری در کل کشور 97.1 درصد از تعداد و 95.8 درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در آذر ماه سال جاری در استان تهران 96.4 درصد از تعداد و 95.4 درصد از ارزش کل چک های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.