وزیر راه و شهرسازی کشورمان، بر لزوم تداوم همکاری بین کشورهایی که در پروژه بندر چابهار سهیم هستند جهت عملیاتی شدن و تجاری سازی آن تاکید کرد.عباس آخوندی در مصاحبه با ایرنا افزود: ما در دهلی نو یک جلسه ، میان بخش خصوصی ایران و بخش خصوصی هند و همچنین دولت های
ایران و هند برای استفاده هرچه بهتر از فرصت توافق بندر چابهار در جهت افزایش ترانزیت و حمل و نقل برگزار کردیم.